Ansys-Fluent، Comsol حل عددی هیدرودینامیک فرآیندهای شیمیایی همراه با در نظر گرفتن انتقال جرم و انتقال حرارت (این دسته از نرم افزارها و انجام پروژه های مهندسی شیمی به عنوان نرم افزارهای دینامیک سیالات محاسباتی) و انجام پایان نامه نرم افزاری ارشد و دکتری مهندسی شیمی Computational Fluid Dynamics-CFDشناخته می شوند


پروژه مهندسی شیمی با نرم افزار aspen plus (برای شبیه سازی و طرّاحی فرآیند)
انجام پروژه با aspen bjac (برای شبیه سازی و طرّاحی مبدل)
پروژه مهندسی شیمی با aspen HTFS (برای طرّاحی مبدل)
aspen polymer (برای شبیه سازی واکنش های پلیمری)
aspen adsim (برای شبیه سازی جذب سطحی)
انجام پروژه های مهندسی شیمی با نرم افزار aspen dynamic (برای شبیه سازی فرآیندهای پویا (دینامیک))
aspen icarus (برای براورد اقتصادی فرایندهای شیمیایی)
انجام پروژه نرم افزاری مهندسی شیمی hysys (برای شبیه سازی فرآیندهای پایا)
hysys dynamic (برای شبیه سازی فرآیندهای پویا)
انجام پروژه نرم افزاری مهندسی شیمیpipesys (برای شبیه سازی خطوط لوله)
chemcad (برای شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی)
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی فرآیند،کنترل،صنایع غذایی،محیط زیست،ترموسینتیک،بایوتکنولوژی،پلیمر و پتروشیمی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید