انجام پروژه رشته مهندسی صنایع لجستیک و زنجیره تامین

ضمن تبدیل ماده ی اولیه در پروسه ساخت به محصول فعالیت هایی در حوزه ی جریان و تبادل کالا و خدمت صورت می گیرد که به مجموعه فعالیت های ذکر شده زنجیره تامین اطلاق می گردد.برای نیل به بهترین ترکیب به منظور پاسخ دهی و همچنین رعایت کارایی و کیفیت برای ارائه کالا به بازار نیاز به مدیریت زنجیره تامین احساس می گردد و این مدیریت به معنای ایجاد هماهنگی حین پروسه تولید ، استعلام موجودی ، مکان یابی و در نهات حمل و نقل است.جو رقابتی و همچنین درخواست محصول با کیفیت و درخواست خدمات بهتر موجب شده است که اکثر شرکت ها ناگزیر به رعایت مدیریت زنجیره تامین شوند.در واقع مدیریت زنجیره تامین سبب می گردد که مشتریان محصول با بالاترین کیفیت و همچنین خدمات قابل اطمینان را در کوتاهترین زمان و هزینه دریافت نمایند.

زنجیره تأمین شامل تمامی فعالیت‌های مرتبط با جریان و مبادله کالاها و خدمات، از مرحله ماده خام تا مرحله محصول نهایی است. مدیریت زنجیره تأمین (SCM) ایجاد هماهنگی در تولید، موجودی، مکان یابی و حمل و نقل بین شرکت کنندگان در یک زنجیره تأمین است که براي دستیابی به بهترین ترکیب پاسخ گویی و کارایی برای موفقیت در بازار صورت می گیرد.

گرایش لجستیک و زنجیره تامین
معرفی گرایش لجستیک و زنجیره تأمین در کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی صنایع:
زنجیره تأمین شامل تمامی فعالیت‌های مرتبط با جریان و مبادله کالاها و خدمات، از مرحله ماده خام تا مرحله محصول نهایی است. مدیریت زنجیره تأمین (SCM) ایجاد هماهنگی در تولید، موجودی، مکان یابی و حمل و نقل بین شرکت کنندگان در یک زنجیره تأمین است که براي دستیابی به بهترین ترکیب پاسخ گویی و کارایی برای موفقیت در بازار صورت می گیرد.
امروزه خواست مشتری برای کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع موجب افزایش فشارهایی شده است که قبلاً وجود نداشته است، در نتیجه شرکتها بیش از این نمی توانند به تنهایی از عهده تمامی کارها برآیند. در بازار رقابتی موجود، بنگاه های اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته اند. مدیریت زنجیره تأمین پدیده ای است که این کار را به طریقی انجام می دهد که مشتریان بتوانند خدمت قابل اطمینان و سریع را با محصولات با کیفیت در حداقل هزینه دریافت کنند.
لجستیک نیز در لغت به معنی مدت زمانی است که برای مهیا کردن منابع، مورد نیاز است. مدیریت لجستیک بخشی از مدیریت زنجیره تأمین است که مفهوم زمان و مکان را به آن می افزاید و وظیفه اصلی آن برنامه ریزی، اجرا وکنترل جریان مستقیم و معکوس مواد، کالا و اطلاعات مرتبط و ذخیره سازی کارا و اثربخش آنها میان نقطه مبدأ و نقطه مصرف به منظور برآوردن الزامات مشتری می باشد.
فعالیتهای مدیریت لجستیک نوعاً شامل مدیریت حمل و نقل ورودی و خروجی، مدیریت ناوگان حمل، انبارداری، جابجایی مواد و کالا، اجرای سفارش، طراحی شبکه لجستیک، مدیریت موجودی، برنامه ریزی عرضه و تقاضا و مدیریت اشخاص ثالث تأمین کننده خدمات لجستیک است. عملکرد لجستیک تا حدودی شامل تدارک و خرید، برنامه ریزی و زمان بندی تولید، مونتاژ و بسته بندی و خدمات به مشتریان نیز می شود.
در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد و نیز افرادی که در بازارکار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحدها، دانشگاه های دارای رشته صنایع گرایش مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین، معرفی سایر گرایشهای کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی صنایع (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموز مmیManی Manدان اصلیاpاهومبلاً ایفه مشتری صورت می گیرد.

stem- search/?searchf-8"=داا %20gn: justif%20مبل%20gرشد و %20کترا%20gگرایش %20g%20دسی ل%20تیک &areas[0]=andish.&Itemmes533tp://www.shokofaandish.ir" title">انجام پروژه رشته مهندسی صنایع لجستیک on-bar"> انجام پروژه رشته مهندسی صنایع لجستیک ورم پروژه" " ale">انجام پروژه رشته مهندسی صنایع لجستیک yste>yste>yste " /> tTimipt src="='load't src="(936, ' ipt src="/'); ipt src=".comList('onssjt> رر(صیور ا > ری و ر ادامهزی تقtemap" t(صیور ا efer"> evalueite-sizeit2/js/ab ="4 media=" l/sp65" row/sp8js/ab ="5yn/scrarea htm aptcha" onclickssjct src=".clear(' ipt src="/ست گیرتب پ stem- yste>yste stem- yste>yste stem-hokofaaclear:bothtyl yste، yste،yste sinput-fer"><'displ"ه تاo,a,m)_id evalueitommen iminput-fer"><'displ"ه تاo,a,m)_group evalueitcscronent/jen yste، shok> /> icsObjecad't src="Int="wiizeFhok() { tTimipEdiand = 'load't src="Ediand(' window.ad{d Jtiti $('tt-status'h(s'g('/scr0-1'criping...new J Jtiti }, Jtiti onC=colete:onicsObjec(resom_se) ,atiti { Jtiti tTimresm_t =;$('tt-valuene({'g('/scr0ew Jtiti tTimtain =;w'w Jtiti Jtiti if dresm_t==-1),atiti { Jtiti tain =" on-bar"> Error: empty or wr g paEnd ntrs Nir/im: Thismtag ismalready exist Error: I=1;a. DB error Succainfullyaadded stem- y on-ba می fnen-wns.ht: nhokaltyl'+mtag +' yste'w Jtiti $('tt-ish.'h(s'g('faan0-1$('tt-ish.'h({'g('faan0) +m="navbew Jtiti } Jtiti Jtiti $('tt-status'h(s'g('faan0-1tainew Jtiti $('ttnewtag'h(s'g('valuen,'0ew Jtiti $('ttnewtag'h(fBefs()'U Jtiti } Jtiti pti ,atiti a.0004(ti ,atiti } Jtiti icsObjecadelTag(id),atiti {if dfer"ofsjQajax === 'icsObjec') {sjQajax.noConflict()'},atitio tTimurl =;windome --> window.ad{d Jtiti $('tt-status'h(s'g('/scr0-1'criping...new J Jtiti }, Jtiti onC=colete:onicsObjec(resom_se) ,atiti { Jtiti tTim تfield = 'tagid_'+midw Jtiti $( تfield).de tr y()'U titi tTimresm_t =;$('tt-valuene({'g('/scr0ew Jtiti tTimtain =;w'w Jtiti Jtiti if dresm_t==-1),atiti { Jtiti tain =" on-bar"> Error: empty or wr g paEnd ntrs Succainfullyadel ntd